logo Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


logo Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiegologo RSS

  Subskrybcja Aktualności
na smartfonach przez czytnik RSS
https://www.cech.gorlice.pl/rss


CRiP w Gorlicach na Facebooku

CRiP w Gorlicach
na Facebooku


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
KRONIKA WYDARZEŃ – 2020 r.Życzenia Świąteczno-Noworoczne – 23.12.2020
Informacja dla Pracodawców – 26.11.2020

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do przekazanych w dniu wczorajszym informacji nt. Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- uprzejmie informuje, że zapis :

"3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość."

- nie dotyczy uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu nauczania i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według obowiązujących, dotychczasowych zasad prawnych.

Wskazany, w nowym brzmieniu pkt. 3h, wymiar 10 godzin dotyczy wyłącznie uczniów, którzy nie mają podpisanych z pracodawcami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Stanowisko było konsultowane z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Jolanta Kosakowska
Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Związek Rzemiosła Polskiego
Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r. – 25.11.2020

Wraca kształcenie praktyczne
Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r
Akcja "Sezon na wiedzę" – 23.11.2020

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje dla przedsiębiorców akcję pn. "Sezon na wiedzę", polegającą na prezentacji szeregu webinariów poświęconych różnym tematom leżącym w kompetencji ministerstwa, jak nowe Prawo zamówień publicznych, ułatwienia w procesie budowlanym, rozwiązania dla branży turystycznej czy przepisy dotyczące sukcesji firm rodzinnych. Celem akcji jest dotarcie do przedsiębiorców z rzetelną wiedzą na temat kluczowych zmian prawnych, które zostały przygotowane z myślą o poprawie otoczenia prawnego dla biznesu w Polsce.

Więcej na: https://bit.ly/339tnr4
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! 10 działań antykryzysowych dla firm – 09.11.2020


https://businessinmalopolska.pl/aktualnosci/pozostale/1450-uwaga-przedsiebiorcy-10-dzialan-antykryzysowych-dla-firm
Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych – 05.11.2020

Żródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec
Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów – 24.10.2020

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Żródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne
Bezpłatny projekt dla powracajacych z zagranicy – 02.10.2020

INFORMACJA – 30.09.2020

Od 1 października 2020 r. izby rzemieślnicze zgodnie z art.44 ustawy o CEIDG i PIP będą dokonywały wpisów do CEIDG informujących o uzyskaniu kwalifikacji czeladnika i mistrza przedsiębiorców zarejestrowanych w tym rejestrze. Wpis dokonywany będzie z urzędu przez właściwą izbę rzemieślniczą w terminie 14 dni od uzyskania tytułu zawodowego.
Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG, którzy uzyskali tytuły zawodowe przed 1 października 2020 r. mogą ubiegać się o dokonanie takiego wpisu wypełniając załączony wniosek

Wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych

Objaśnienia dotyczące składania informacji ws. kwalifikacji zawodowych


Wniosek o wpis przedsiębiorca składa do izby rzemieślniczej, w której uzyskał tytuł zawodowy.

Od 1 października 2020 r. obowiązują także nowe druki wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.
Wnioski są dostępne na stronie: www.izbarzem-ns.pl

Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ustawa o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla PrzedsiębiorcyAktualne stawki pracowników młodocianych – 14.09.2020Walne Zgromadzenie Członków – 8.09.2020

ZAPROSZENIE

działając na podstawie § 25 Statutu Cechu zwołuję

Walne Zgromadzenie Członków

Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach na dzień 25 września 2020 r. o godz. 17.30 – I termin (w przypadku braku quorum w podanym czasie, Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 18,00 – II termin) w sali Domu Rzemiosła w Gorlicach ul. Kołłątaja 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i wręczenie odznaczeń.
 2. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza WZ Członków
 4. Wybory Komisji: Wnioskowej i Mandatowo-Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 7. Sprawozdanie z działalności za rok 2019
  a/ Zarządu Cechu
  b/ Komisji Rewizyjnej
  c/ Sądu Cechowego
 8. Informacja Dyrektora BS IS CR i P w Gorlicach na temat jej działalności
 9. Omówienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących punktów 7-8
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2019
 12. Omówienie planu finansowego na rok 2020 i uchwalenie składki cechowej
 13. Sprawa pocztu sztandarowego
 14. Dyskusja
 15. Podjęcie uchwał
 16. Wolne wnioski i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W biurze Cechu wyłożone są do wglądu:
sprawozdanie finansowe za 2019 r, sprawozdanie Zarządu Cechu, projekty uchwał, protokół z poprzedniego WZCz, sprawozdanie z realizacji uchwał.
Obecność obowiązkowa, gdyby Pan(i) nie mógł wziąć udziału w zebraniu należy usprawiedliwić swoją nieobecność.


Starszy Cechu
Tadeusz Gargas
Informacja dla Rzemieślników zatrudniających pracowników młodocianych – 28.08.2020

ZAJĘCIA W BS I St. CR i P
W roku szkolnym 2020/2021

KLASA I - zajęcia w szkole – poniedziałek, wtorek, środa
(na praktyce – czwartek, piątek)

KLASA II A - zajęcia w szkole – wtorek, żroda
(na praktyce – poniedziałek, czwartek, piątek)

KLASA II B - zajęcia w szkole – środa, czwartek
(na praktyce – poniedziałek, wtorek, piątek)

KLASA III - zajęcia w szkole – czwarte, piątek
(na praktyce – poniedziałek, wtorek, środa)
Bon dla samozatrudnionych – w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – 17.07.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 14 lipca decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania Bonów dla samozatrudnionych. Jest to nowa forma pomocy. Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców.

O bon mogą ubiegać się wszystkie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które spełniają wymagania przedstawione na stronie Województwa Małopolskiego. Między innymi jest to wykazanie prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019 roku, a także poświadczenie o spadku dochodów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 roku.

Każdy samozatrudniony może ubiegać się o bon tylko raz, co oznacza, iż będzie mógł otrzymać 9000 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy. Wniosek o bon będzie można złożyć przez internet, a tura zostanie otwarta pod koniec sierpnia.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/16-mln-zl-na-bon-dla-samozatrudnionych-w-ramach-pakietu-przedsiebiorczosci-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej
XXVI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – 6.07.2020

30 czerwca 2020r. w  Hotelu Beskid w Nowym Sączu odbył się XXVI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Cech Gorlicki reprezentowali Delegaci Pan Tadeusz Gargas - Starszy Cechu i Pan Jan Wojnarski – Podstarszy Cechu, oraz rzemieślnicy P.P. Edward Miarecki, Mirosław Wantuch, Wacław Kretowicz oraz Kierownik Biura Pani Małgorzata Zasowska.

W trakcie Zjazdu wręczono odznaczenia rzemieślnicze.
Wśród odznaczonych znaleźli się również rzemieślnicy z Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach.

 • Najwyższe wyróżnienie w rzemiośle – Honorową Odznakę „Szabla Kilińskiego” otrzymał Pan Jan Wojnarski
 • Platynowym Medalem imienia Jana Kilińskiego  za zasługi dla Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali:
  Pan Wacław Kretowicz i Pan Mirosław Wantuch
 • Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego wyróżniony został P. Edward Miarecki – długoletni członek Cechu w Gorlicach.
 • Platynowym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego wyróżniony został także Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach.

Odznaczenia wręczał Pan Janusz Kowalski – Z-ca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Pan Tadeusz Szewczyk – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Fotorelacja w galerii
Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami – 25.06.2020

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników.

Komunikat znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.


logo Związek Rzemiosła PolskiegoOd 1 czerwca wznawiamy praktyki i zajęcia praktyczne – 01.06.2020

Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Uruchamiamy zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów klas III technikum kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. Ponadto wszyscy uczniowie technikum będą mieli możliwość praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia.

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.(...)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000095201.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000095301.pdf

Materiały:

Wytyczne MEN GIS i MZ dotyczące zajęć praktycznych


Źródło:Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powrót uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu – 26.05.2020

W związku z licznymi pytaniami w sprawie możliwości kontynuowania zajęć praktycznych przez pracowników młodocianych i uczniów szkół branżowych I stopnia, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego ponownie zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda z wnioskiem o rozwiązania prawne w tej sprawie.

Pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej
Pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Pierwszego listu do MRPiPS
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Pierwszego listu do MEN
Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o tzw. „Tarczy Antykryzysowej 3.0” – 20.05.2020

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”.

Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców w zakresie:

 1. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność – dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy, obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.
 2. zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. – takie zwolnienie – poza dotychczasową grupą uprawnionych - mogą uzyskać:
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. opłacające składki wyłącznie za siebie, jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł. Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.
  • korzystające z ulgi na start, jeżeli:
  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 albo
  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.

Osoby te będą korzystały ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby składki te zostały już opłacone.

Ze zwolnienia w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj mogą również skorzystać płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych.
Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa – 19.05.2020

Zatrudniasz pracownika? Kończą Ci się badania okresowe? - w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowiązują w zakresie wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP.

 1. Badania wstępne i kontrolne
 2. W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 3. Badania okresowe
 4. Zawiesza się obowiązek przeprowadzania badań okresowych.

  W sytuacji gdy badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu (np. 24 marca br.) ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) należy wykonać te badania w ciągu 60 dni od dnia jego odwołania.

 5. Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp
 6. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

 7. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp
 8. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii
  – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.Wytyczne dla salonów fryzjerskich – 14.05.2020

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wytyczne dla salonów fryzjerskich, które wznawiają działalność w poniedziałek 18 maja. Zasady zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Właściciele salonów fryzjerskich, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom, powinni:

 • przyjmować klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku;
 • przy wykonywaniu usługi nosić maseczki i rękawiczki;
 • poinformować swoich klientów o zakazie używania, a także wyjmowania telefonów komórkowych;
 • sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzia, urządzenia, a także inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.).

Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów salonu fryzjerskiego.
 2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników przez klientów oraz inne osoby spoza salonu, np. dostawców, czy przypadkowych, niezweryfikowanych klientów.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie salonu w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się zakażenia.
 4. Działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
 5. Zapoznanie pracowników z organizacją salonu fryzjerskiego i organizacją pracy.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w salonie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Szczegółowe i obszerne wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju po rozwinięciu ww kategorii.

Eksperci ministerstwa są dostępni pod numerami telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 pozycja 3.

Materiały

Instrukcja mycia rąk
Instrukcja dezynfekcji rąk
Pawidłowe zdejmowanie maseczki
Prawidłowe zdejmowanie rękawiczek

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
OdBudowa dla Rzemiosła – Webinarium 3 – 14.05.2020


Czy możliwe jest wyeliminowanie "złodziei czasu"? Jak zawsze wykonywać zadania w terminie i nie zostawać w pracy po godzinach? Skuteczne ZARZĄDZANIE SOBĄ, krok po kroku, na co dzień, pomaga w osiąganiu celów zawodowych.

Jak rozmawiać, by być zrozumianym? Badania wskazują, że sukces biznesowy w 85% zależy od umiejętności komunikowania się, a 1/4 nieporozumień w pracy wynika z błędów komunikacji. Dzięki zastosowaniu TECHNIK KOMUNIKACJI, budowanie relacji z klientem, pracownikiem, będzie łatwiejsze, a Ty będziesz lepiej zrozumiany.

W ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów.

Trzecie szkolenie online odbędzie się 20 maja 2020 roku (środa) o godzinie 11:00.

Podczas trzeciego webinaru prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym skupią się na ZARZĄDZANIU SOBĄ oraz TECHNIKACH KOMUNIKACJI.

Rejestracja na szkolenie na stronie:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf-mhrD8vGdVqUaQr3argPLZrfvmO8bXt
Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia – 11.05.2020


Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

AKTUALNE INFORMACJE Z ZUS – 7.05.2020


"ZUS dla biznesu – nr 3/2020"

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość – 6.05.2020

Szanowni Państwo

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorców o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”

Celem projektu grantowego jest wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią.

Istotą projektu grantowego jest udzielanie przez grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników z Małopolski w przeliczeniu na pełny wymiar czasu w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego.

Generator wniosków dostępny jest na stronie www.tarcza.malopolska.pl

Rejestracja użytkowników w systemie oraz praca nad wnioskami w generatorze będzie dostępna od 4 maja 2020r. od godz. 12:00. Złożenie wniosku będzie możliwe od dnia otwarcia naboru tj. od 7 maja 2020 r. od godz. 12:00.

Proszę pamiętać, że ocena wniosków dokonywana będzie przez grantodawcę według kolejności zarejestrowania wniosków w generatorze wniosków.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie www. Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej

Z poważaniem
podpis Krzysztof Hebda
SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty – 4.05.2020

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ubiegłym tygodniu przekazał opinię odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach wychodząc z logicznego uzasadnienia, że osoba która ukończyła 18 lat może podjąć decyzję o powrocie do realizacji programu praktycznej nauki zawodu, w okresie ustalonego przez ministra edukacji zawieszenia niektórych funkcjonalności placówek oświaty.

Zespół Oświaty wypowiedział się iż. art.15f ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych, ale formalnie takiego rozwiązania nie potwierdził resort pracy.

ZRP zgłosił ten problem do rozstrzygnięcia, niemniej oczekując na jednoznaczne stanowisko jest zmuszony wycofać upowszechnioną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy (pismo z dnia 30.04.2020 r. znak: DPR.III.0211.56.2020.JFa) potwierdził, że art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) zmieniająca ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 i 567) - nie nakłada na pracodawcę obowiązku wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z ustanowionym w tym przepisie zwolnieniem od obowiązku jej świadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Art. 15f. w/w ustawy, nie przewiduje zachowania przez młodocianego pracownika prawa do wynagrodzenia, a pracodawca jedynie może je wypłacić, także za okres nie świadczenia pracy.

Z poważaniem
logo Związek Rzemiosła Polskiego
Jolanta Kosakowska
Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Związek Rzemiosła Polskiego
Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm – 30.04.2020


Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone.

Więcej informacji: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Poradnik do pobrania:

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm
Szkolenie online dla firm z założeń Tarczy Antykryzysowej – 29.04.2020


PFR Portal PPK zaprasza na bezpłatne szkolenia online na temat najważniejszych założeń Tarczy Antykryzysowej, podczas których dowiesz się w jaki sposób możesz skorzystać z wprowadzonych rozwiązań.

Więcej informacji: https://pfrportal.pl/tarcza/
OdBudowa dla Rzemiosła – Webinarium 2 – 27.04.2020


Szanowni Państwo,

Umiejętność ZARZĄDZANIA CZASEM należy do najbardziej przydatnych kompetencji miękkich. Każdy z nas ma dokładnie tyle samo czasu – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, można jednak nauczyć się nim zarządzać bardziej EFEKTYWNIE i PRODUKTYWNIE.

W ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów online.

Drugie szkolenie online odbędzie się 6 maja 2020 roku (środa) o godzinie 11:00.

Rejestracja na szkolenie na stronie:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZModu-vrDIiGt2oT2nYk21WxIdYGnhrVF75

Z wyrazami szacunku
Sabina Klimek
Możliwość kontynuowania nauki zawodu u pracodawcy – 22.04.2020

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych (szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki zawodu u pracodawcy?

Art.15f ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświaty tj. w okresie od 12.03. do 26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego przedłużenia).

Jednakże jeśli młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na to zgodzi, to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności stosowania się do zasad i standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych z trwającą epidemia.
W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy, aby wola stron została potwierdzona w pisemnym oświadczeniu (podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Z poważaniem
logo Związek Rzemiosła Polskiego
Jolanta Kosakowska
Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Związek Rzemiosła Polskiego
Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych – 21.04.2020

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – uprzejmie informuje, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17 kwietnia 2020 r. podpisał Ustawę z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W ustawie tej znajduje się m in. art. 73, zmieniający ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).

Zmianą objęty jest m.in. art. 31 zo, dotyczący zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, która uwzględnia wniosek o nie wliczaniu do limitów; „do 10 ubezpieczonych", osób ubezpieczonych, które są młodocianymi pracownikami.

Wg ustawy:
„....w art. 31zo:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.
1b. Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.",

c) w ust. 2 wyrazy „przed 1 lutego 2020 r." zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.",

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi."
;
66) w art. 31zr dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku złożenia przez płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 1a, deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych raportów miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.";..."
W efekcie zmian, postulowanych przez rzemiosło, do wskazanych limitów: „mniej niż 10 ubezpieczonych" oraz „od 10 do 49 ubezpieczonych" – nie wlicza się wszystkich ubezpieczonych, będących młodocianymi pracownikami, nie tylko zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także jest przewidziana możliwość dokonania przez ZUS korekt.

Zgodnie z art. 118. wymieniona na wstępie ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (w tym dotycząca art.31) – z dniem 21 kwietnia 2020 r. tj. od jutra.

Więcej na temat nowych rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej 2.0 można przeczytać TUTAJ
webinar

Szanowni Państwo,
Na trudne czasy potrzeba lepszego zarządzania - w ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów.
Pierwsze szkolenie odbędzie się 22 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 11:00.
Rejestracja na szkolenie na stronie: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuceisqj8vHdzMJJR3ngOWrNDZTf2qvQdu

Podczas pierwszego webinaru prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym skupią się na Zarządzaniu firmą w kryzysie. Przedstawią również metody i kreatywne rozwiązania do zastosowania w Państwa firmie.

Z wyrazami szacunku
Natalia Mól
Ogólnopolska infolinia o Tarczy Antykryzysowej – 15.04.2020

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że działa już ogólnopolska infolinia dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Pod numerem telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 można uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat rozwiązań zawartych w przygotowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej.

Zatelefonować pod wskazane wyżej numery może każdy, kto ma pytanie dotyczące, na przykład:

 • skorzystania z dofinansowania do pensji swoich pracowników,
 • zmniejszenia kosztów prowadzenia firmy w tym trudnym czasie,
 • uzyskania świadczenia postojowego, jeśli się jest na umowie cywilnoprawnej.

Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Warto także wspomnieć, iż działa już także strona internetowa dotycząca Tarczy Antykryzysowej – https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/. To kompendium wiedzy i prosty przewodnik po narzędziach tarczy. W jednym miejscu można znaleźć rozwiązania oferowane przez kilkanaście instytucji oraz wnioski on-line.

Infolinia i strona dotyczące rozwiązań w Tarczy Antykryzysowej są narzędziami pomocnymi przedsiębiorcom i pracownikom, którzy przez pandemię koronawirusa są w kłopotach.
Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych i innych administracyjnych - wynikające z ustawy COVID-19 – 15.04.2020

 1. Do 31.05.2020 r. – złożenie wniosku o zwolnienie (od 03-05.2020 r.) ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.
 2. Do 01.06.2020 r. – prolongata terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.
 3. Do 30.06.2020 r. – przesunięcie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 4. Do 01.07.2020 r. – odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK-VAT dla dużych firm, dla mniejszych termin 1 lipca pozostaje niezmieniony.
 5. Zwrot zaliczek pobranych na poczet organizacji wystaw, kongresów itp. w przypadku rozwiązania umowy z klientem – w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy.
 6. Do 30.06.2020 r. sporządzenie, zatwierdzenie, przekazanie do KRS sprawozdania finansowego.
 7. Wprowadzone w rozporządzeniu w MF rozwiązania obejmują wydłużenie terminów od 21 dni do 3 miesięcy.

  Ewidencja księgowa
  Rozporządzenie wprowadza przedłużenie terminów, o których mowa w ustawie o rachunkowości lub rozporządzeniu ministra finansów:
  • o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy,
  • o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni, w zakresie terminu zakończenia inwentaryzacji,
  • o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF oraz jednostek sfery budżetowej o 2 miesiące – w zakresie terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • o 60 dni terminu w odniesieniu do ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych dla jednostek sfery budżetowej.

  Sprawozdawczość finansowa
  O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, zostaną wydłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych. To rozwiązanie uwzględnia też potrzeby odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań. Dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużono o 2 miesiące terminy sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych. Dla pozostałych jednostek, przesunięcie wynosi 3 miesiące.
  • Przedłużenie do 31 lipca 2020 r. terminu dotyczącego przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.

 8. Jeśli terminy posiedzeń organów zatwierdzających sprawozdania finansowe przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych, posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się z uwzględnieniem nowych terminów ich sporządzenia (czyli mogą odbyć się po 30.06.2020 r.)
 9. 31.05.2020 r. – przesunięcie złożenia do KAS zeznania w podatku dochodowym od osób prawnych CIT-8
 10. Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakładają przesunięcie o pół roku terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 osób zatrudnionych. Nowymi terminami na zawarcie tych umów będą odpowiednio 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r. Terminy te zostaną jednocześnie uspójnione z terminami przewidzianymi w ustawie o PPK dla pracodawców zobowiązanych do wdrażania programu PPK w kolejnej fazie, tj. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych.
 11. Do 30.09.2020 r. – uchwałą rady gminy można zwolnić z podatku od nieruchomości grunty, budynki zw. z działalnością gospodarczą, nie dłużej niż do 30.09.2020 r.
 12. Informowanie ZUS o zawartych umowach o dzieło z osobami nie będącymi pracownikami (7 dni od zawarcia umowy).
 13. Od 01.07.2020 r. Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT.
 14. Odroczenie do 13.07.2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 15. Do 31.05.2020 r. - przesunięcie terminu przekazania do KAS - zeznań PIT (brak sankcji za złożenie zeznania rocznego po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.).
 16. Dano więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego.
  Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.
  Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.
 17. Do 31.12.2020 r. wydłużenie okresu sporządzania ewidencji odpadów i przekazywania do BDO w formie papierowej.
 18. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji maksymalnie przez okres kolejnych 6-ciu miesięcy.
 19. Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych.
 20. Prawa i ograniczenia w możliwości wypowiedzenia umów najmu, których okres trwania kończy się w czasie epidemii.
 21. Strony umów zawieranych w trybie prawa zamówień publicznych mogą uzgodnić zmianę terminu realizacji umowy, jej zakresu lub czasowo zawiesić jej wykonanie. Mogą też zwiększyć wynagrodzenie o 50% kwoty wynikającej z kontraktu z powodu negatywnego wpływu COVID-19 na możliwość wykonania umowy.
Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii – 10.04.2020


dokument PDF

Tarcza antykryzysowa – bieżące informacje

Uruchomiona została strona rządowa, na której można znaleźc aktualne informacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa


Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który pomoże polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza, i sposobach wnioskowania o pomoc znaleźć można na uruchomionej właśnie podanej wyżej stronie internetowej. 2 kwietnia ruszy także infolinia dla przedsiębiorców.
Wyjaśnienia oraz wnioski dotyczące wsparcia przedsiębiorców w obszarze działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy Antykryzysowej – 1.04.2020


Artykuł główny

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Wniosek RSP-D o świadczenie postojowe

Instrukcja do RSP-D

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Wniosek RSP-C o świadczenie postojowe

Instrukcja do RSP-C

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Instrukcja do RDZ

Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Wniosek RDU o ulgę

Instrukcja do RDU

Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii – 31.03.2020


Covid-19 specustawa. Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego – 23.03.2020


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych – 12.03.2020

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do 2 Komunikatów w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych pracowników, o treści:

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

Działając w nadzwyczajnych okolicznościach - Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się o pilne upowszechnienie w/w Komunikatu w sieci organizacji rzemiosła w celu poinformowania o sytuacji rzemieślników, wskazując jednocześnie na niezbędność podejmowania, przez rzemieślników szkolących uczniów, decyzji uwzględniających bezpieczeństwo młodzieży, która pozostaje w pieczy rzemiosła.

Z poważaniem

Jolanta Kosakowska
Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Związek Rzemiosła PolskiegoZalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – 11.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.

1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

  Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! 

  Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

  Ważne!
  Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

  Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

  Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
  Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.  

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

  Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Spotkanie świąteczno-noworoczne – 18.01.2020 r.

  Dnia 18 stycznia 2020 r. w Restauracji "Pod Kogutkiem" odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym udział wzięli zrzeszeni w Cechu rzemieślnicy wraz ze współmałżonkami oraz zaproszeni goście. Spotkanie zorganizował Zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach.
  W kameralnym, ale bardzo miłym gronie wszyscy dobrze się bawili.
  Zapraszamy za Rok!

  Kilka zdjęć w galerii
  Propozycja wycieczki Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
  – Włochy - weekend majowy 2020 r.


  Cena nie obejmuje użyczenia urządzeń TOUR-GUIDE- 30 EUR/os – obligatoryjnie płatne u pilota w autokarze, Dopłaty do pokoju 1-osobowego (+ 200 PLN/os), Napoi do obiadokolacji, Świadczeń nie wymienionych w ofercie.

  2021 r.    2020 r.    2019 r.


 • strzałka w górę

  Kontakt

  Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
  38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
  ☎  tel. / fax: 018 353-52-62
  📱  tel. komórkowy +48 517 977 384
  ✉  e-mail: cech.gorlice@list.pl

   Statystyki

  © 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest