logo Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu


logo Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiegologo RSS

  Subskrybcja Aktualności
na smartfonach przez czytnik RSS
https://www.cech.gorlice.pl/rss


CRiP w Gorlicach na Facebooku

CRiP w Gorlicach
na Facebooku
Statut

 • Statut Cechu
 • § 1

  1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości.
  2. Cech posiada osobowość prawną.
  3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. /Dz.U. nr 17 poz. 92 z późniejszymi zmianami/ zwanej dalej ustawą, ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991r. /Dz.U. nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego statutu.

  § 2

  Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju a w szczególności na terenie powiatu gorlickiego.

  § 3

  1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach.
  2. Siedzibą Cechu jest miasto Gorlice.

  § 4

  1. Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
  2. Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jako federacji związku pracodawców.
 • Zadania cechu
 • § 5

  1. Zadaniem cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
  2. Do zadań cechu należy w szczególności:
   1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej
   2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno - organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu
   3. współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno – politycznej członków
   4. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych
   5. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenia zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi
   6. przedstawiania właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła i przedsiębiorczości oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań
   7. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła i przedsiębiorczości na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych
   8. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji wystąpień i interwencji
   9. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych
   10. rozpatrywanie skarg na działalność członków
   11. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów
   12. współdziałanie z jednostkami naukowo - badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiana doświadczeń projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich stosowania przez członków
   13. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
   14. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz nadzór nad szkoleniem uczniów
   15. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemiosła, zakładanie i prowadzenie własnych szkół umożliwiających młodzieży szkolnej podwyższanie swojego wykształcenia zawodowego i ogólnego
   16. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych
   17. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz uczniów i pracowników cechu i zakładów a także ich rodzin
   18. delegowanie przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorców do organów kolegialnych oraz do organizacji społecznych w pracy których uczestniczy rzemiosło
   19. dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii
   20. prowadzenie działalności gospodarczej w formie zakładu własnego w zakresie prowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje, kursów dokształcająco - uzupełniających i innych
   21. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej
   22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych
  3. Do zadań Cechu jako organizacji pracodawców w szczególności należy:
   1. opiniowanie projektów aktów prawnych organów władzy i administracji dotyczących podatków i opłat oraz warunków i zasad organizowania i wykonywania działalności gospodarczej
   2. organizowanie klubów branżowych będących płaszczyzna wymiany doświadczeń i informacji o biznesie
   3. gromadzenie środków pieniężnych do dyspozycji pracodawców w formie niskoprocentowych pożyczek terminowych
   4. dokonywanie analizy rynku i ocena działalności produkcji i prognozy rozwoju
   5. stworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego
   6. udział w organizowaniu przekształceń własnościowych i strukturalnych w gospodarce pozarolniczej
   7. współudział w kreowaniu koncepcji rozwoju gospodarczego kraju i gospodarek lokalnych
 • Członkowie ich prawa i obowiązki
 • § 6

  Członkami cechu na zasadzie dobrowolności mogą być pracodawcy rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie objętym § 2 statutu, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne lub wspólnicy spółek osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.

  § 7

  1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, w wypadku spółki jawnej przez jej właścicieli, zawierać jego imię i nazwisko, w przypadku spółki adresy zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
  2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

  § 8

  1. O decyzji przyjęcia lub odmowy na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
  2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

  § 9

  1. Członkowie mają prawo:
   1. korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym § 5 statutu
   2. wybierania i wybieralności do organów cechu
   3. zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu
   4. wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu - dotyczących praw członka - do walnego zgromadzenia
   5. obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień
   6. wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania wykonania zaleceń
   7. uzyskiwanie od organów cechu - na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach - informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach
  2. Nie ma prawa wybieralności członek cechu który:
   1. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego
   2. został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego
   3. zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 statutu.

  § 10

  Członkowie cechu obowiązani są:

  1. przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego
  2. stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych
  3. regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości
  4. poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła
  5. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów
  6. rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać

  § 11

  Członek cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła - działalności gospodarczej lub o zmianie siedziby zakładu.

  § 12

  Członkostwo w cechu ustaje na skutek:

  1. wystąpienia
  2. wykreślenia
  3. wykluczenia

  § 13

  1. Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
  2. Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 3 - miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu, licząc od końca m - ca w którym nastąpiło wypowiedzenie.

  § 14

  1. Wykreślenie członka Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu
  2. Wykluczenie członka Cechu następuje w wypadku:
   • nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Cechu
   • nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej
   • nie opłacania składek członkowskich przez okres 12 miesięcy
   • prawomocnego orzeczenia Sadu Cechowego
   • stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników

  § 15

  Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.

  § 16

  1. O wykreśleniu członka cech jest obowiązany powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienia wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
  2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczania zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
  3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 60 statutu.
  4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
  5. O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.
  6. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa cechu.

  § 17

  1. Wysokość składki cechowej, ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno - samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej. O wysokości składki cechowej, cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów płatności.
  2. Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

  § 18

  1. Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność:
   1. "Honorowego Starszego" lub "Honorowego członka" cechu osobom które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych
   2. "Honorowego członka cechu" osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały działalności rzemieślniczej.
  2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych w zakresie przysługującym członkom.
 • Organy cechu
 • § 19

  1. Organami cechu są:
   • Walne Zgromadzenie Członków
   • Zarząd
   • Komisja Rewizyjna
   • Sąd Cechowy
  2. Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit B,C
  3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesami reprezentowanego środowiska.
  4. Wybory Starszego Cechu oraz organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
  5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
  6. Za udział w posiedzeniu organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie cechu otrzymają diety i zwrot kosztów podróży.
  1. Walne zgromadzenie członków

  § 20

  Walne zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działań.

  § 21

  1. Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:
   1. uchwalenie statutu i jego zmian
   2. wybór i odwołanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczącego i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu Cechowego oraz zastępców członków,
   3. określenie wysokości składki cechowej, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników i przedsiębiorców
   4. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu
   5. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielenia absolutorium członkom zarządu
   6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości
   7. podejmowanie uchwal o przystąpieniu do organizacji samorządu lub wystąpienia z nich
   8. upoważnienia zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową
   9. uchwalania regulaminu obrad walnego zgromadzenia
   10. nadawania godności członka honorowego cechu
   11. rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu
   12. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła
   13. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

  § 22

  Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego przed upływem kadencji - może nastąpić przez walne zgromadzenie większością ½ głosów oddanych w tajnym głosowaniu.

  § 23

  1. Jeżeli cech liczy więcej niż 200 członków - walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów .
  2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji zarządu.
  3. Przy liczbie członków cechu od 200 do 500 wybiera się jednego delegata na 4 członków.
   ponad 500 do 1000 - jednego delegata na 8 członków
   ponad 1000 - jednego delegata na 10 członków

  4. Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.
  5. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.

  § 24

  1. Walne zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 - ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
   Walne zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu starszy cechu lub w jego zastępstwie podstarszy cechu.
  2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:
   1. Komisji Rewizyjnej
   2. Izby Rzemieślniczej
   3. ¼ ogólnej liczby członków cechu lub delegatów
  3. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
  4. W przypadku wskazanym w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.

  § 25

  1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
   W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
  2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu - odpowiedniego porządku obrad - następujących materiałów:
   1. zamkniecie rachunkowe za rok ubiegły
   2. sprawozdanie Zarządu
   3. projekty podstawowych uchwał
   4. protokół poprzedniego walnego zgromadzenia
  3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni praw wybieralności do organów cechu.

  § 26

  1. Walne zgromadzenie otwiera starszy lub podstarszy cechu.
   Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
  2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
  3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

  § 27

  1. Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków lub delegatów.
  2. Walne zgromadzenie może być zwołane w dwóch następujących po sobie po półgodzinnej przerwie, alternatywnych terminach.
   W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków lub delegatów po upływie pół godziny uważa się walne zgromadzenie jako zwołane w II terminie i jest ono zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość obecnych.
  3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
  4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów.
   Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
  5. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.

  § 28

  1. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
   Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o głosowaniu tajnym.
  2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący oraz sekretarz.
  3. Odpis uchwał walnego zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej.
  1. Zarząd Cechu

  § 29

  Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

  § 30

  1. Zarząd składa się z 7 osób w tym starszego cechu, 2 podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków.
   Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków.
   Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
  2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 podstarszych, sekretarza i skarbnika.
  3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
  4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje delegatom walnego zgromadzenia.
  5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 5 - letni okres członkostwa cechu.
  6. Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust. 4 statutu.

  § 31

  W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej liczby głosów, a w przypadku równości głosów wg kolejności umieszczenia na liście.
  W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go podstarszy.

  § 32

  Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

  § 33

  1. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
   1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych
   2. gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w § 21
   3. zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia
   4. powoływanie komisji spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu
   5. realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi
   6. powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi zasadami płac
   7. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu
   8. ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia
   9. przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu

  § 34

  1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na kwartał w roku.
  2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  § 35

  1. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.
  2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
  3. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

  § 36

  1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
  2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
  3. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.
  1. Komisja Rewizyjna

  § 37

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu.
   Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1.
   Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
   W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

  § 38

  1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
   1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków cechu - zarządu cechu - badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie
   2. badanie rocznych sprawozdań finansowych /bilansów/ oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach
   3. składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności
   4. przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi
   5. wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
  2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną
  1. Sąd cechowy

  § 39

  Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

  § 40

  1. Sąd cechowy składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu.
   Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden.
  2. Sąd cechowy wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego.

  § 41

  1. Sad cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub własnej inicjatywy.
  2. Sąd cechowy orzeka w składzie 3 osobowym.

  § 42

  1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
   1. upomnienie
   2. nagana
   3. pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres 1 roku
   4. pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat
   5. wykluczenie
  2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sądu cechowego może niezależnie od orzeczenia kary - zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych
  3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną sąd niezależnie od orzeczonej kary może zlecić naprawienia wyrządzonej szkody materialnej.

  § 43

  1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu i zasadami współżycia społecznego, Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu z członka cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
  2. Za ważna przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
   1. popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu
   2. umyślnego działania na szkodę cechu
   3. uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich
   4. naruszenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła

  § 44

  1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji której cech jest członkiem w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
  2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

  § 45

  Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

  § 46

  Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.

 • Sekcje terenowe i zawodowe
 • § 47

  1. Członkowie cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.
  2. Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
  3. W cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 23.
  4. Powołanie sekcji należy do właściwego zarządu.
  5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego następcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu.
   Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.
  6. Do zadań sekcji należy:
   1. oddziaływanie na rzemieślników - przedsiębiorców w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonania zadań społeczno - gospodarczych rzemiosła
   2. prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła i przedsiębiorczości
   3. wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła - przedsiębiorczości danego regionu lub zawodów
   4. otoczenie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze
  7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego cechu.
  8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi cechu.
 • Komisje zarządu Cechu
 • § 48

  1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków zarząd cechu może powołać komisję kontroli społecznej oraz komisję do spraw skarg i wniosków.
  2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
  3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

  § 49

  1. W skład komisji powołani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
  2. Komisje mogą korzystać, za zgoda zarządu z opinii rzeczoznawców.

  § 50

  1. Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła i przedsiębiorczości.
  2. W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę członkowi na stwierdzone uchybienia oraz rozmawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

  § 51

  Do zadań komisji ds. skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności cechu.

  § 52

  Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

 • Zasady gospodarki finansowej cechu
 • § 53

  1. Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia rzemieślników i przedsiębiorców oraz inny wpływy.
  2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez walne zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej cechu jest samowystarczalność cechu.
  3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu uchwala walne zgromadzenie, natomiast zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala Zarząd Cechu stosownie do obowiązujących przepisów.

  § 54

  Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo - organizacyjnej Izby Rzemiosła i Przedsiebiorczosci.

 • Biuro Cechu
 • § 55

  1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.
  2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
  3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organ cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu cechu, który uchwałę lub decyzję pojął, o jej zmianę lub uchylenie.
  4. Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
  5. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

  § 56

  1. Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 - letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
  2. W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3 - letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

  § 57

  Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

 • Reprezentacja cechu
 • § 58

  Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz Kierownika biura cechu w zakresie udzielanego mu pełnomocnictwa.

  § 59

  1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z kierownikiem biura cechu, a w okresie jego nieobecności - łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura cechu.
  2. Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
 • Postępowanie odwoławcze
 • § 60

  1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
  2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
  3. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.
  4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie po upływie terminu jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je dodatkowymi okolicznościami.
  5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 • Likwidacja cechu
 • § 61

  Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosówstrzałka w górę

Kontakt

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16
☎  tel. / fax: 018 353-52-62
📱  tel. komórkowy +48 517 977 384
✉  e-mail: cech.gorlice@list.pl

 Statystyki

© 2009 Cech Gorlice, Wykonanie: Ewerest